Wednesday, June 26, 2013

Laura’s Conference Highlights

Last week, the fourth Sport Wales Annual Conference took place at Cardiff City Stadium and saw nearly 250 decision makers come together to think innovatively and participate in edgy, challenging dialogues in order to tackle long-standing issues for sport in Wales.

Professor Laura McAllister
 
 
Our Chair, Professor Laura McAllister blogs about her conference highlights:

The conference attracted some very high-profile and distinguished guests which was a fantastic reflection on our status as a small, smart, successful, sporting nation. The high-calibre delegates were supported by some fantastic key-note speakers, my highlights being:


1.       Lord Sebastian Coe addresses the sector

London 2012 figurehead Lord Sebastian Coe visited Cardiff as part of a special visit to find out how sport is being developed in Wales. He addressed the delegates as Olympic and Paralympic Legacy Ambassador and reminded us how London 2012 grabbed the attention of young people, creating a legacy for future generations.

The positive effect seen in Wales by the 2012 London Olympic and Paralympic Games has been so successful due to the sector for being ready with ‘legacy plans’ which have already led to some impressive early participation trends.

 His most poignant quote: “the strongest legacy had to be a successful Games but we must keep creating great opportunities to showcase sport and for people to take part in sport.” really hit home with me and the delegates alike. With just over a year to go until Glasgow 2014, this statement has never been so relevant.

Lord Coe then went on to visit Fitzalan High School and along with myself and John Griffiths AM, was introduced to some of the young people inspired by events in London 2012.

Joining the children for a game of wheelchair basketball was a particular highlight for me – it was great to see first-hand how the growing enthusiasm for sport is having a positive impact in Wales, along with discussing tactics of course.

 

Wheelchair basketball
 

2.       John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport

We welcomed John Griffiths AM to the stage– his debut address as Minister for Culture and Sport. John has a personal love of sport and exercise and he firmly believes in the positive impact that sport and culture can have on the people and the nation of Wales.  He said that by tackling the hard issues, the Government will show leadership and through collective working will create a legacy that we can all be proud of.

“The value of and our collective investment in sport must be looked at in a broader context and we must continue to look for opportunities to be effective.  We must also be better at demonstrating how effective we are and at convincing the people of Wales why sport and physical activity is important.”

I’m particularly pleased that the profile of sport has been raised in the Cabinet reshuffle. This is an important time for sport as we capitalise on events like the Olympics and Paralympics and look in-depth at PE and School Sport.

From his address, it was apparent that John will bring a drive and enthusiasm to the clear direction we have set out for the sports sector in Wales, which for me is very exciting.

 

3.       The Young Ambassadors

The young ambassadors, as always, were on top-form. This year they lead their own breakout session ‘Inspiring a Generation’. Split into two parts, they firstly demonstrated how they are having an impact on our vision of getting ‘Every Child Hooked on Sport for Life’, then they went on to facilitate a panel on the importance of supporting YAs to unlock their full potential.

The feedback we had was fantastic, and I am so proud of their inspirational attitude towards increasing physical participation in young people across Wales. As Young Ambassadors, these young pupils have the opportunity to promote, develop and sell the benefits of sport in their school and community and are making such a positive difference to sport in Wales.

Watch this video made by the Young Ambassadors especially for our conference.

 

 
The conference was an overwhelming success and these were just a few of my highlights – there were so many more that could have been mentioned.

I hope each of the delegates left placing a personal pledge to redouble their efforts to help change our nation for the better. After all there is no room for passengers in our vision for sport. Wales' success on the sporting stage has made us a nation known worldwide for its sports stars, and we need to continue this momentum.

We must take what we learned from every conversation, every key-note address and every presentation given to inspire continued conversation on the power of leadership and legacy. We now need to act on these messages – let’s be ambitious and do things we may not have tried before, lets renew our efforts and change the nation for the better.

For more conference highlights, speech overviews and presentations visit our website: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx

 

Laura
 
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd pedwaredd Cynhadledd Flynyddol Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd a gwelwyd bron i 250 o lunwyr penderfyniadau’n dod at ei gilydd i feddwl yn arloesol ac i gymryd rhan mewn trafodaethau heriol a chyfoes er mwyn mynd i’r afael â phroblemau tymor hir chwaraeon yng Nghymru.
 
Blog yw hwn gan ein Cadeirydd ni, yr Athro Laura McAllister, am ei huchafbwyntiau hi o’r gynhadledd:
 
Denodd y gynhadledd wahoddedigion anrhydeddus ac uchel iawn eu proffil, a oedd yn adlewyrchiad rhagorol o’n statws ni fel cenedl chwaraeon fechan, glyfar a llwyddiannus. Ategwyd y cynadleddwyr o galibr uchel gan rai prif siaradwyr rhagorol. Dyma fy uchafbwyntiau i:
 
1. Yr Arglwydd Sebastian Coe yn annerch y sector
Daeth pennaeth Llundain 2012, yr Arglwydd Sebastian Coe, i ymweld â Chaerdydd fel rhan o ymweliad arbennig i weld sut mae chwaraeon yn cael eu datblygu yng Nghymru. Aeth ati i annerch y cynadleddwyr fel Llysgennad yr Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd, gan ein hatgoffa o sut bu i Lundain 2012 hoelio sylw pobl ifanc, gan greu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 
Mae’r effaith gadarnhaol a welwyd yng Nghymru yn sgil Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 wedi bod mor llwyddiannus gan fod y sector wedi bod yn barod gyda ‘chynlluniau etifeddiaeth’, sydd eisoes wedi arwain at dueddiadau cymryd rhan cynnar nodedig tu hwnt.
 
Fe wnaeth ei ddyfyniad mwyaf teimladwy daro tant gyda mi a’r cynadleddwyr eraill hefyd: “yr etifeddiaeth gryfaf oedd Gemau llwyddiannus, roedd rhaid wrth hynny, ond mae’n rhaid i ni ddal ati i greu cyfleoedd i arddangos chwaraeon ac i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon”. Gyda dim ond ychydig dros flwyddyn i fynd tan Glasgow 2014, mae’r datganiad yma’n fwy perthnasol nag erioed.
 
Yna aeth yr Arglwydd Coe yn ei flaen i ymweld ag Ysgol Uwchradd Fitzalan. Yno, yn fy nghwmni i a John Griffiths AC, cafodd ei gyflwyno i rai o’r bobl ifanc a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau Llundain 2012.
 
Roedd ymuno gyda’r plant mewn gêm o bêl fasged cadair olwyn yn uchafbwynt arbennig i mi – roedd yn grêt cael cyfle i weld yn uniongyrchol sut mae’r brwdfrydedd cynyddol dros chwaraeon yn cael effaith gadarnhaol yng Nghymru, ochr yn ochr â thrafod tactegau wrth gwrs.
 
 
 
2. John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
Croesawyd John Griffiths AC i’r llwyfan – ei anerchiad cyntaf fel Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon. Mae John yn hoff iawn o chwaraeon ac ymarfer ac mae’n credu’n gryf yn yr effaith gadarnhaol y gall chwaraeon a diwylliant ei chael ar bobl a chenedl Cymru. Dywedodd y byddai’r Llywodraeth, drwy fynd i’r afael â phroblemau anodd, yn dangos arweiniad, ac y bydd cydweithio’n arwain at greu etifeddiaeth y gallwn ni i gyd fod yn falch ohoni.
 
“Mae’n rhaid i werth a’n buddsoddiad ni ar y cyd mewn chwaraeon gael ei ystyried mewn cyd-destun ehangach ac mae’n rhaid i ni ddal ati i chwilio am gyfleoedd i fod yn effeithiol. Hefyd, mae’n rhaid i ni fod yn well am ddangos pa mor effeithiol ydyn ni, ac am ddarbwyllo pobl Cymru pam mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bwysig.”
Rydw i’n hynod falch bod gan chwaraeon well proffil wedi ad-drefnu’r Cabinet. Mae hwn yn gyfnod pwysig iawn i chwaraeon, wrth i ni elwa o ddigwyddiadau fel y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd ac edrych yn fanwl ar AG a Chwaraeon Ysgol.
Roedd yn amlwg oddi wrth ei anerchiad y bydd John yn cyfrannu brwdfrydedd a chymhelliant at y cyfeiriad clir rydyn ni wedi’i bennu ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru, ac i mi mae hynny’n gyffrous tu hwnt.
 
3. Y Llysgenhadon Ifanc
Roedd y Llysgenhadon Ifanc ar eu gorau, fel maen nhw bob amser. Eleni, roeddent yn arwain eu sesiwn grŵp eu hunain – ‘Ysbrydoli Cenhedlaeth’. Roedd y sesiwn wedi’i rannu’n ddwy ran. I ddechrau, aethant ati i ddangos sut maent yn cael effaith ar ein gweledigaeth ar gyfer cael ‘Pob Plentyn wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’, ac yna aethant ati i hwyluso panel ar bwysigrwydd cefnogi’r Llysgenhadon Ifanc i ddatgloi eu llawn botensial.
 
Roedd yr adborth a gawsom ni’n rhagorol ac rydw i mor falch o’u hagwedd ysbrydoledig nhw tuag at gynyddu cyfranogiad corfforol ymhlith pobl ifanc ledled Cymru. Fel Llysgenhadon Ifanc, mae’r disgyblion ifanc hyn yn cael cyfle i hybu, datblygu a gwerthu manteision chwaraeon yn eu hysgolion a’u cymunedau ac maent yn gwneud gwahaniaeth mor gadarnhaol i chwaraeon yng Nghymru.
 
Gwyliwch y fideo yma a wnaed gan y Llysgennad Aur, Michael Kitchen.

 
Roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol a dim ond rhai o’r uchafbwyntiau i mi ydi’r rhain – roedd cymaint mwy y byddwn i wedi gallu cyfeirio atyn nhw.
 
Rydw i’n gobeithio bod pob cynadleddwr wedi gadael gan wneud addewid bersonol i ddyblu eto eu hymdrechion i helpu i newid ein cenedl ni er gwell. Wedi’r cwbl, does dim lle i orffwys ar ein rhwyfau gyda’n gweledigaeth ni ar gyfer chwaraeon. Mae llwyddiant Cymru ar y llwyfan chwaraeon wedi golygu ein bod ni’n wlad sy’n cael ei hadnabod ym mhob cwr o’r byd am ei sêr chwaraeon, ac mae’n rhaid i ni gynnal y momentwm yma.
 
Mae’n rhaid i ni fynd â phopeth a ddysgwyd gennym ni ym mhob sgwrs, pob prif anerchiad a phob cyflwyniad a wnaed i’n hysbrydoli ni i ddal ati i drafod grym arweiniad ac etifeddiaeth. Mae’n rhaid i ni weithredu ar y negeseuon hyn yn awr. Gadewch i ni fod yn uchelgeisiol a rhoi cynnig ar bethau nad ydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen efallai. Beth am wneud ymdrech o’r newydd a newid y genedl er gwell.
 
Am ragor o uchafbwyntiau o’r gynhadledd, crynodebau o’r areithiau a’r cyflwyniadau, ewch i’n gwefan ni: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx
Laura

"I think we have the red carpet in front of us."- Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador.


On Monday 17th June 2013, 250 key decision makers within the sector came together for the Sport Wales Annual Conference to discuss leadership and legacy. Danielle, who carried out a work placement with the Sport Wales Communications Team, blogs about her account of the day discussing the successes and challenges that being a leader and upholding a legacy can bring and explaining what she learnt from the most inspiring people within the sporting sector.
 
The Sport Wales Team
 
As we look forward to Glasgow 2014, Rio 2016, the World Cup in Russia 2018 and a possible Cardiff Commonwealth Games in 2026, we must use the success of the London 2012 Olympics and Paralympics as a turbo charge to create attraction across the globe. Discussions throughout the day talked of planning this success.

 Key note speakers included Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador; Professor Laura McAllister, Chair of Sport Wales; John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport; Sir Keith Mills GBE, Chair and Founder of the Sported Foundation and Doctor Ruth Hussey, Chief Medical Officer in Wales.

 As a 'must attend' event, it was critical to the success of the day to use social media as a tool to keep those who couldn’t attend updated. My role included using the Sport Wales Twitter account as a way of communicating the key messages and directing questions to the panel.  Below is a little bit about what each speaker talked about and what I have taken away from it.

 Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador

 

Lord Seb Coe & Laura McAllister meet with Young Ambassadors
 
During his address, Lord Sebastian Coe truly encapsulated the success of the 2012 Olympic and Paralympic Games. He talked through the breakdown of making the games a success and how athletes at international level honourably inspire everyone to get involved with sport. As well as addressing the sector, he visited Fitzalan High School in Cardiff, where he discussed Olympic Legacy and challenged the pupils to a game of wheelchair basketball.

 Professor Laura McAllister, Chair of Sport Wales

 Laura McAllister placed great emphasis on "getting more from every welsh pound within the sector."

She expresses similar thoughts to me in that 'I can't not find the time to be active.'

As a 'smart, small nation' she expressed that we should not be afraid of regeneration and change. On a personal level I learnt that leadership is about your 'vision', being ambitious, being yourself and not taking yourself too seriously.

 John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport

 John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport, discussed the Government’s aims to 'widen access', have 'greater access’ to sport and 'be known across the world.' Here I learnt about the challenges we face within the sector, for example inequalities being on the top of the list of priorities for the Commonwealth Games, along with the growing rate of obesity and the difficulties to drive forces of general physical activity.

 Dr Ruth Hussey, Chief Medical Officer

 Dr Ruth Hussey, Chief Medical Officer discussed the legacy programme and how it fits in with health and well-being and the success of future events by getting everyone to 'move more.'  A very moving speech surrounding legacy that appealed to emotion. Key words expressed were 'numbers' and 'narrative'; having the right people to do the job but also being able to put yourself in someone else's shoes and listen to others.

Helen Humphrey and Dan Tyte, Sport Wales Advisory Group

 Helen Humphrey, Chair and Dan Tyte, Vice-Chair from the Sport Wales Advisory Group discussed new ideas for 2026 and beyond including attempting to bring the Commonwealth Games to Cardiff. It was interesting to hear everyone’s view on this decision throughout the day – those I spoke with agreed it would be a brilliant idea to bid for the games. They also discussed ‘The people agenda’ where I learnt about the framework for volunteering development.

 Dr Paul Thomas, BBC Business Doctor

Dr Paul Thomas, Founder of DNA Global Solutions and BBC Radio Wales Business Doctor was the highlight of the conference for me. He explained that:

 “TRUST is critical, RISK fundamental and CREATIVITY is central to success.”

 His speech has taught me to become more relaxed about entering the world of work in media - he taught me to own what is rightfully mine and to use my passion to become a great leader. I also learnt that your ability to be a great leader does not run parallel to your status, position or hierarchy. The key word used was ‘coevolution’; the idea that to be a great leader occurs naturally - you either have it or you don’t.  However the more you connect face to face with others the bigger your ability is to evolve.

 He further discussed what it is that young people want out of a job, he expressed that the answers to our future could come from the youth. They want ‘freedom’, ‘autonomy’, ‘money’ and ‘power.’ In order to get these you must ‘trust and allow room for risk-taking’. You must ‘recognise and adapt your style.’ For me, at the beginning of my career these points couldn’t be more crucial.

 I’m going to leave you with one final quote from Dr.Paul Thomas to think about and take on board for your own future:

 “Complain about it afterwards…but at least have a go!”

 Danielle"Rydw i’n meddwl bod y carped coch yn ein haros ni."- Yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd.                

 
Ddydd Llun 17eg Mehefin 2013, daeth 250 o lunwyr penderfyniadau allweddol y sector at ei gilydd ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Chwaraeon Cymru, er mwyn trafod arweiniad ac etifeddiaeth. Blog Danielle yw hwn – ei chofnod hi o’r diwrnod – gan drafod y llwyddiannau a’r heriau sy’n wynebu arweinwyr a’r cyfrifoldeb am gynnal etifeddiaeth, ac egluro beth ddysgodd hi gan y bobl fwyaf ysbrydoledig yn y sector chwaraeon.                  

 Wrth i ni edrych ymlaen at Glasgow 2014, Rio 2016, Cwpan y Byd yn Rwsia yn 2018 a Gemau Cymanwlad posib yng Nghaerdydd yn 2026, mae’n rhaid i ni ddefnyddio llwyddiant Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 fel sbardun i ddenu sylw byd-eang. Bu’r trafodaethau drwy gydol y dydd yn rhoi sylw i gynllunio’r llwyddiant hwn.                                 

 Ymhlith y prif siaradwyr roedd yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd; yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru; John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; Syr Keith Mills GBE, Cadeirydd a Sylfaenydd Sported Foundation a’r Meddyg Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru.

Ac yntau’n digwyddiad mor bwysig, roedd defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel adnodd i roi gwybodaeth gyson i’r rhai na allent fynychu yn allweddol i lwyddiant y diwrnod. Roedd fy rôl i yn cynnwys defnyddio cyfrif Twitter Chwaraeon Cymru fel cyfrwng i gyfathrebu’r negeseuon allweddol a chyfeirio cwestiynau at y panel.  Isod rydw i wedi crynhoi peth o gynnwys areithiau’r siaradwyr a’r hyn ddysgais i ganddyn nhw.        

 Yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd                  

Yn ystod ei anerchiad, aeth yr Arglwydd Sebastian Coe ati i grisialu llwyddiant Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012. Soniodd am fanylion y gwaith o wneud y Gemau’n llwyddiant a sut mae athletwyr ar lefel ryngwladol yn ysbrydoliaeth anrhydeddus i bawb gymryd rhan mewn chwaraeon. Yn ogystal ag annerch y sector, bu yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd, lle bu’n trafod yr Etifeddiaeth Olympaidd ac yn herio’r disgyblion i gêm o bêl fasged cadair olwyn.                 

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru

 Rhoddodd Laura McAllister bwyslais mawr ar "gael mwy am bob punt yng Nghymru yn y sector". Fe fynegodd feddyliau tebyg i fy rhai i, o ran ‘dydw i ddim yn gallu dod o hyd i amser i fod yn egnïol’.  

 Fel ‘cenedl glyfar, fechan’, dywedodd na ddylem ofni adfywio a newid. Ar lefel bersonol, fe ddysgais i bod arweiniad yn ymwneud â’ch ‘gweledigaeth’ chi, bod yn uchelgeisiol, bod yn chi eich hun a pheidio â chymryd  eich hun ormod o ddifrif.            

 John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

 Trafododd John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, amcanion y Llywodraeth ar gyfer 'ehangu mynediad’, sicrhau ‘mwy o fynediad’ at chwaraeon a 'bod yn adnabyddus ledled y byd'. Yma fe ddysgais i am yr her rydym yn ei hwynebu yn y sector, er enghraifft, anghydraddoldeb ar frig rhestr blaenoriaethau Gemau’r Gymanwlad, ynghyd â thwf yn y gyfradd ordewdra a’r anawsterau wrth geisio sbarduno gweithgarwch corfforol cyffredinol.              

 Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol

Trafododd Dr Ruth Hussey, y Prif Swyddog Meddygol, y rhaglen etifeddiaeth a sut mae’n cyd-fynd â iechyd a lles, a llwyddiant digwyddiadau yn y dyfodol drwy gael pawb i ‘symud mwy’. Araith am etifeddiaeth a oedd yn rhoi gwefr ac yn apelio at yr emosiwn. Ymhlith y geiriau allweddol a fynegwyd roedd ‘niferoedd’ a ‘naratif’; cael y bobl briodol i wneud y gwaith, ond hefyd gallu eich rhoi eich hun yn esgidiau rhywun arall a gwrando ar eraill.                                             

 Helen Humphrey a Dan Tyte, Grŵp Ymgynghorol Chwaraeon Cymru                           

 Bu Helen Humphrey, Cadeirydd Grŵp Ymgynghorol Chwaraeon Cymru, a Dan Tyte, yr Is-Gadeirydd, yn trafod syniadau newydd ar gyfer 2026 a thu hwnt, gan gynnwys ymgais i ddenu Gemau’r Gymanwlad i Gaerdydd. Roedd yn ddiddorol clywed barn pawb am y penderfyniad hwn drwy gydol y dydd – roedd y rhai y bûm i’n siarad â nhw’n cytuno y byddai’n syniad gwych gwneud cais am y Gemau. Hefyd, bu’n trafod yr ‘Agenda Pobl’, ble dysgais am y fframwaith ar gyfer datblygu gwirfoddoli.              

Dr Paul Thomas, Meddyg Busnes y BBC                 

Dr Paul Thomas, Sylfaenydd DNA Global Solutions a Meddyg Busnes BBC Radio Wales, oedd uchafbwynt y gynhadledd i mi. Eglurodd bod: “YMDDIRIEDAETH yn hanfodol, RISG yn sylfaenol a CHREADIGRWYDD yn ganolog i lwyddiant.”

Fe wnaeth ei araith ddysgu i mi ymlacio mwy am ddod yn rhan o fyd gwaith y cyfryngau – fe ddysgodd i mi y dylwn fod yn berchen ar yr hyn sy’n eiddo’n gyfiawn i mi a defnyddio fy angerdd i ddod yn arweinydd gwych. Hefyd, dysgais nad yw eich gallu i fod yn arweinydd gwych yn rhedeg ochr yn ochr â’ch statws, eich swydd neu hierarchaeth. Y gair allweddol a ddefnyddiwyd oedd ‘cydesblygu’; y syniad bod tyfu i fod yn arweinydd gwych yn digwydd yn naturiol – mae o naill ai gennych chi neu ddim. Er hynny, po fwyaf yr ydych chi’n cysylltu wyneb yn wyneb ag eraill, y mwyaf yw eich gallu chi i esblygu.                  

 Trafododd ymhellach beth mae pobl ifanc yn chwilio amdano mewn swydd. Dywedodd y gallai ein hatebion ar gyfer ein dyfodol ddod gan ieuenctid. Maen nhw eisiau ‘rhyddid’, ‘ymreolaeth’, ‘arian’ a ‘phŵer’. Er mwyn cael y rhain, mae’n rhaid cael ‘ymddiriedaeth a rhoi lle i gymryd risg’. Mae’n rhaid i chi ‘gydnabod ac addasu eich arddull’. I mi, ar ddechrau fy ngyrfa, roedd y pwyntiau hyn yn hynod allweddol.                    

 Rydw i am eich gadael chi gydag un dyfyniad terfynol gan Dr Paul Thomas, i gnoi cil arno ac i’w ystyried ar gyfer eich dyfodol chi eich hun:

“Cwynwch am y peth wedyn ... ond rhowch gynnig arni o leiaf!”

 
Danielle

 

New This Week!

Berlinwood Fingerboard Wide Deck @ $70 each
-Flatface Zeph
-Flatface Jay
-BR Anker Black
-Tongui Zombie
-BRR Classic Skull

Berlinwood Fingerboard Wide Low Deck @ $70 each
-BR Camo Green
-Tougui Yeti
-Renneflenne
-BR F.R.M.L
-BW Logo Wood

Berlinwood Fingerboard Classic Elias Assmuth @ $56 each

Bollie Fingerboard 'New Shape' Deck @ $38 each
-Pixie
-Save me
-Totem
-Freedom
-Footprints

Blackriver Fingerboard Wide 2.0 @ $100 each
-Black
-White
-Silver

Bollie Fingerboard Trucks @ $30 each
-Yellow
-white
-Silver
-Blue
-Black
-Pink
-Red

Blackriver TKY Bushings @ $17 a set
Blackriver Lock Nuts @ $25 a set
Blackriver Tool @ $25 each
Riptape Classic @ $17 a box
Riptape Slim and Catchy @ $17 a box

Blackriver Fingerboard  Ramps
-Street Bench @ $52
-Brick Block @ $52
-Box 4 Red Edition @ $48
-Polebank Red Edition @ $48
-Mini Table @ $42
-Double Stair Set Red @ $160
-Signature D-Rex Ledge Dos @ $220
-Loading dock Red @ $160
-Rainbow Square Rail @ $48
-Iron up square @ $48

Flatface G14 Deck @ $55 each
Flatface G14 Jay Graphic @ $65 each
Flatface Dual Durometer Wheels @ $70 a set
-Turq/White
-Turq/Black
Flatface Team Bushings @ $8 a set
Flatface Teflon Bushings @ $8 a set


Leading a Generation - The Young Ambassador movement give their thoughts on the Sport Wales 2013 ConferenceThe Young Ambassadors with Lord Sebastian Coe
As the leaders of the future, the Young Ambassadors played an important role in this year’s conference. Platinum Young Ambassador’s Carwen Richards and Natalie Davies give their opinions on the day….

Carwen Richards, Bangor University

Young Ambassadors were involved throughout the Sport Wales conference this year. My role was to facilitate during a question and answer session consisting of a panel of 5 individuals currently linked with the Young Ambassador programme. This was a fantastic experience for both me and Natalie as facilitators, and also for Molly, another YA who actually sat on the panel.

Our main topic was ‘The importance of supporting Young Ambassadors to undertake their roles’. We received questions from the floor which the panel then discussed; some great suggestions and ideas were noted from the experienced panel as well as the audience.

I particularly enjoyed meeting Lord Seb Coe, along with the other Young Ambassadors, who were present from all across the country. There were Bronze, Silver, Gold and Platinum Young Ambassadors represented on the day.

 Dr Paul Thomas, a keynote speaker, was also a highlight. He approached leadership and management in a very humorous and honest manner. As a young person and as a student, I could relate to his stories, and I felt that I learnt a lot about life in general in his speech!

 Personally, I feel that the Young Ambassadors’ involvement throughout the day was essential. As a YA I feel that we can put everything into perspective. We are young people; we are young people that want to lead others and make others want to follow our lead.

To conclude, I believe that the Sport Wales Conference 2013 was a huge success. It was beneficial for us to be part of such an enjoyable day, mixing with the famous Jamie Baulch, Rupert Moon and Lord Seb Coe as our own friends!

 From my point of view, it was also beneficial to the participants in the workshops to have us there; to hear young people’s voices first hand and to discuss with us our experiences as Young Ambassadors. We are all thriving for the same thing: An increase in participation in sport in Wales, and having so many multi-talented young people spreading the word of sport to those who do care about the future of sport in Wales will only open more doors for us in the future.

 Natalie Davies, Neath Port Talbot College

 I had the pleasure of attending the Sport Wales annual conference on Monday 17th June. I always love attending and contributing to the conference days as they are always filled with inspiration.

My role in the conference was to facilitate a Q&A panel based on the importance of supporting Young Ambassadors. On the panel was a representative from all areas, NGB, 5X60 Officer, Sport Wales board member, Head teacher and a Gold YA.

 
The panel was one of the best I had experienced from attending different conferences. It was very appropriate to the theme of the conference "leadership & legacy" as without YA's having support from their community helpers, they are not able to continue the legacy of London 2012 ready for Glasgow 2014, and to work on getting every child hooked on sport for life.

Having previous experience in being on a panel, our Gold YA coped very well with the hot seated questions and responded well to the audience contribution. The questions were flying in from the audience and in my opinion; the only downfall was that it should have been the main workshop, so everyone could have heard the panel!

Meeting Lord Sebastian Coe was definitely a key highlight of my day as he chatted to me about my YA work and the dancing role I have, and also the experiences I’ve had which was really enjoyable, he was very down to earth and seemed like a lovely gentleman.

The final keynote speaker Dr Paul Thomas was also a very inspirational person, I thoroughly enjoyed his speech as he always had the audience involved with his stories and expressed the key points for successful leadership and company management.

I feel very lucky being invited to the Sport Wales Conference; it was a brilliant lifetime experience.

Arwain Cenhedlaeth – Mudiad y Llysgenhadon Ifanc yn mynegi ei feddyliau am Gynhadledd Chwaraeon Cymru 2013

Fel arweinwyr y dyfodol, chwaraeodd y Llysgenhadon Ifanc ran bwysig yn y gynhadledd eleni. Dyma’r Llysgenhadon Ifanc Platinwm, Carwen Richards a Natalie Davies, i roi eu barn ar y diwrnod ...

Carwen Richards, Prifysgol Bangor

Roedd y Llysgenhadon Ifanc yn rhan bwysig drwy gydol y dydd yng nghynhadledd Chwaraeon Cymru eleni. Fy rôl i oedd hwyluso yn ystod sesiwn hawl i holi a oedd yn cynnwys panel o 5 o unigolion sy’n gysylltiedig ar hyn o bryd â rhaglen y Llysgenhadon Ifanc. Roedd hwn yn brofiad ffantastig i mi ac i Natalie fel hwyluswyr, a hefyd i Molly, Llysgennad arall a oedd ar y panel.

Ein prif bwnc ni oedd ‘Pwysigrwydd cefnogi’r Llysgenhadon Ifanc i ymgymryd â’u rôl’. Cawsom gwestiynau o’r llawr, a drafodwyd wedyn gan y panel; nodwyd rhai awgrymiadau a syniadau gwych gan y panel profiadol, yn ogystal â’r gynulleidfa.

Fe wnes i fwynhau cyfarfod yr Arglwydd Seb Coe yn arbennig, a hefyd y Llysgenhadon Ifanc eraill a oedd yn bresennol o bob cwr o’r wlad. Roedd Llysgenhadon Ifanc Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm yn cael eu cynrychioli ar y diwrnod.

Roedd Dr Paul Thomas, un o’r prif siaradwyr, yn uchafbwynt hefyd. Fe edrychodd ar arweiniad a rheolaeth mewn ffordd ddoniol a gonest iawn. Fel person ifanc a myfyriwr, roeddwn i’n gallu uniaethu â’i straeon, ac roeddwn i’n teimlo ’mod i wedi dysgu llawer am fywyd yn gyffredinol gan ei araith!

Yn bersonol, roeddwn i’n teimlo bod cyfraniad y Llysgenhadon Ifanc drwy gydol y dydd yn hanfodol. Fel Llysgennad Ifanc, rydw i’n teimlo bod posib i ni roi popeth mewn persbectif. Rydyn ni’n bobl ifanc; rydyn ni’n bobl ifanc sydd eisiau arwain eraill a gwneud i eraill ddilyn ein harweiniad ni.

I gloi, rydw i’n credu bod Cynhadledd Chwaraeon Cymru 2013 yn llwyddiant ysgubol. Roedd yn fuddiol i ni fod yn rhan o ddiwrnod mor bleserus, gan gymysgu gydag enwogion fel Jamie Baulch, Rupert Moon a’r Arglwydd Seb Coe fel ein ffrindiau ni!

O’m safbwynt i, roedd ein cael ni yno’n fuddiol hefyd i’r cyfranogwyr yn y gweithdai; i glywed lleisiau pobl ifanc yn uniongyrchol a thrafod ein profiadau fel Llysgenhadon Ifanc gyda ni. Rydyn ni i gyd yn anelu at yr un peth: Cynnydd yn y nifer sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru, a bydd cael cymaint o bobl ifanc amldalentog yn lledaenu’r gair am chwaraeon ymhlith y rhai sy’n poeni am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru yn agor mwy o ddrysau i ni yn y dyfodol yn sicr.

Natalie Davies, Coleg Castell-Nedd Port Talbot

Fe gefais i’r pleser o fynychu cynhadledd flynyddol Chwaraeon Cymru ddydd Llun yr 17eg o Fehefin. Rydw i wrth fy modd yn mynychu ac yn cyfrannu at ddyddiau cynhadledd, oherwydd maen nhw bob amser yn llawn ysbrydoliaeth.

Fy rôl i yn y gynhadledd oedd hwyluso panel Hawl i Holi yn seiliedig ar bwysigrwydd cefnogi’r Llysgenhadon Ifanc. Ar y panel roedd cynrychiolwyr o sawl maes; corff rheoli chwaraeon, swyddog 5x60, aelod o fwrdd Chwaraeon Cymru, Pennaeth Ysgol a Llysgennad Ifanc Aur.

Y panel oedd un o’r goreuon o’mhrofiad i’n mynychu cynadleddau amrywiol. Roedd yn briodol iawn i thema’r gynhadledd, sef "arweiniad ac etifeddiaeth", oherwydd heb i Lysgenhadon Ifanc gael help gan eu cynorthwywyr cymunedol, nid ydynt yn gallu dal ati ag etifeddiaeth Llundain 2012, yn barod ar gyfer Glasgow 2014, a gweithio ar gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes.

Wedi profiad blaenorol o fod ar banel, fe ymdopodd ein Llysgennad Ifanc Aur ni’n dda iawn gyda’r cwestiynau llosg ac ymatebodd yn dda i gyfraniad y gynulleidfa.

Roedd llawer o gwestiynau’n cael eu holi o’r gynulleidfa ac, yn fy marn i, yr unig anfantais oedd nad oedd hwn yn brif weithdy, fel bod pawb wedi cael clywed y panel!

Roedd cyfarfod yr Arglwydd Sebastian Coe yn sicr yn uchafbwynt mawr i fy niwrnod, wrth iddo sgwrsio gyda mi am fy ngwaith fel Llysgennad Ifanc a’r rôl ddawnsio sydd gen i, a hefyd y profiadau rydw i wedi’u cael, a oedd yn bleserus iawn. Roedd yn agos atoch chi ac yn ddyn hyfryd.

Roedd y prif siaradwr olaf, Dr Paul Thomas, yn berson ysbrydoledig iawn hefyd. Fe wnes i wir fwynhau ei araith, oherwydd roedd y gynulleidfa’n rhan o’i straeon drwy gydol y cyflwyniad a mynegodd bwyntiau allweddol ar gyfer arweiniad llwyddiannus a rheoli cwmnïau.

Rydw i’n teimlo’n lwcus fy mod i wedi cael gwahoddiad i Gynhadledd Chwaraeon Cymru; roedd yn brofiad gwych i mi.