Thursday, August 15, 2013

English translations


In autumn I will take part in a feminist exhibition in Moscow. These three blog-entries from 2011 and 2012 might be exhibited there amongst other works by me and lots of other feminist illustrators, comic- and graffitti-artists.
They are now better translated (inventions of new words like "beeing" are now deleted) and have a fresh new lettering. Thanks for the translation to Nicola Heine.


......................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................

Thursday, July 25, 2013

An den Wachteln kratzen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear english-speaking readers,
this is a post about the saying "Don't get on my tits!" versus "Don't get on my balls" and the question whether men and women could use it alike. In Germany women rarely say "Don't get on my balls" (in German, of course), whereas I heard that it's quite common for men to say "Don't get on my tits!". Then I'm searching for an expression that could be used by both genders and could name both tits and balls. My friend came up with the expression "quail" and now it's "Don't get on my quails!" or in German "Geh mir nicht auf die Wachteln!"

Friday, July 5, 2013

Work experience pupil Tom Smith highlights of the week

  I started my week on Sunday listening in on a football disability conference that was interesting.  I then went out and did some practical football drills outside which was really fun. A guy from Everton also came in to speak to everyone at the conference on what he does and how he gets disabled people into sport - he also gave us his life story because he was also disabled and his story was really inspirational, he gave us a practical session on what he does so that was also interesting.
   
Monday - I attended a meeting in St. Asaph about the Queen's Baton Relay for the Glasgow Commonwealth Games - this was a very interesting meeting.  In the afternoon, I learnt about Sport Wales and what they do to promote sport - getting every child hooked on sport for life.

Tuesday I went to a primary school in Hope where I did some rugby coaching. All the kids enjoyed themselves and at the end they enjoyed it so much they asked what rugby club they can join out of school. I was then delivering leaflets to other primary schools to give them an idea on what rugby league club they can join in their local area.

    Wednesday and Thursday I went off to Plas Menai where there I was doing things like wind surfing and I also got to drive a fishing boat for a school who was on the boat and we did crab fishing on the boat that was really fun we caught about 15 crabs maybe more. I found that really fun. Wind surfing was great too it took time to get a hang of it but it was great fun,had a right laugh doing that.

   Friday I was working in the office writing a press release on rugby league so I really enjoyed doing that because I've never written a press release before so I was excited doing that.

  Overall my time here was fantastic I've learned so much in this week. I've really enjoyed it, I now have more of an idea on what I want to do in the future. I definitely want to work with something that is involved with sport and this work experience has made me realise what I want to do. Great experience!

  Thanks to Mike Parry, Claire Nicholson, Matt Pritchard, Jamie and the Team from Plas Menai and the North Wales Office staff, and Graham for organising my work experience.

Tom Smith

Work Experience Pupil Tom Smith Highlights Rugby League Experience

I am Tom Smith year 10 work experience student on placement with Sport Wales highlighting my days experience in rugby league, north Wales.

Last tuesday I went and did some rugby league coaching down at a primary school in Hope for the first time and really enjoyed coaching in the school. I think it's something I want to do in the future and go on to get my coaching badges. I will now look to get my level one coaching badge then hopefully go for my level 2 badge. This work experience in rugby league has really influenced me in what I want to do with rugby in the future.

During the day all of the kids in the primary school really enjoyed themselves, they all had a smile on their face and all looked happy and having a laugh. One of the kids even said " is there a local rugby league club I can join?" So I think that was a very good point so it was a very successful coaching session at the school because it has got people wanting to get involved in rugby league out side of the school, so this was a really good plus note. I enjoyed every minute of it. It was brilliant
    
I then went to other schools delivering leaflets with the community coach about a local club called the Flintshire Falcons in their area which they can join out of school. So we promoted rugby league in local area and more and more people are getting involved in the sport  including girls too.

I had a great time on this work experience day it was brilliant - it really influenced me on what I want to do and it's definitely made my mind up that I want to go and get my coaching badges and get involved coaching.

To get involved in rugby league email Flintshire Falcons rugby league club on chair@falconsrl.co.uk 

Tom Smith.

Thursday, July 4, 2013

Cael Pob Plentyn i Wirioni ar Chwaraeon am Oes Trwy Gyfrwng y Gymraeg / Getting Every Child Hooked on Sport For Life Through the Welsh Medium


I gyd-fynd â dechrau Gemau Cymru, mae Efa Gruffudd Jones yn esbonio sut mae’r Urdd wedi ymrwymo i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes trwy gyfrwng y Gymraeg.

To coincide with the start of Gemau Cymru, Efa Gruffudd Jones explains how the Urdd are committed to getting every child hooked on sport for life through the medium of Welsh.

A ninnau newydd dreulio wythnos yn cynnal ein Heisteddfod Genedlaethol yn Sir Benfro, mae’n gyfle gwych i ni ystyried y ddarpariaeth sydd gennym ni ar gyfer plant a phobl ifanc.
Tra bod cystadlaethau wedi eu cynnal mewn amryw o leoliadau o amgylch y Maes, gyda phobl ifanc yn teithio o bob rhan o Gymru i ddechrau cystadlu am 7:45, roedd ein gwersylloedd hefyd yn brysur gyda phlant yn aros yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd yn ystod yr wythnos.
Bu cyfle i’r rhai a oedd yn aros yng Ngwersyll Glan-llyn geufadu, hwylio a dringo, ambell un am y tro cyntaf erioed, tra roedd cyfle i’r gwersyllwyr yn Llangrannog sgïo, nofio a reidio ceffylau.
Mae’ r Urdd wedi bod yn cynnal Eisteddfod ers 1922, ac mae’r gwersylloedd yn bodoli ers amser maith hefyd.  Rydym wastad yn gwybod fod plant a phobl ifanc yn mwynhau profiadau newydd, ac mae’r Urdd yn awyddus iawn i ddarparu'r cyfleoedd hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.
Roeddem yn falch iawn o gael cyhoeddi yn ein Heisteddfod fuddsoddiad pellach gan Chwaraeon Cymru yn ein gwaith cymunedol.  Gyda’r gefnogaeth hon mae ein darpariaeth yn y gymuned wedi ei drawsnewid.  Roedd yn wych cael cyfarfod y Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, i ddweud mwy wrtho am waith yr Urdd.  Cafodd gyfle i weld ein gweithgareddau chwaraeon ar y Maes, gan gynnwys sesiynau blasu sydd wedi cynnig cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu sgil newydd ar y Maes.
Er bod yr Eisteddfod wedi cael llawer o sylw yn ystod yr wythnos, efallai nad yw rhai pobl yn sylweddoli bod ein swyddogion wedi bod yn brysur iawn  hefyd yn y gymuned yn cynnal gweithgareddau dros wyliau’r ysgol, yn amrywio o wersyll dawns yn Ninbych i weithdy tennis yng Nghaerdydd, syrffio yn Llangennith a gŵyl bêl-rwyd ym Mangor.
Ymysg llwyddiannau mwyaf yr Adran Chwaraeon llynedd mae 81 clwb cymunedol wedi eu sefydlu, sydd yn dod a’r cyfanswm i 160; cyflwyno gweithgareddau i deuluoedd, cynnig gweithgareddau i 7,639 yn ystod gwyliau ysgol a denu 40,000 i gystadlu yn ein cystadlaethau.  Rydym wedi hyfforddi 1,002 o bobl ifanc i wirfoddoli yn ein clybiau chwaraeon.
Heddiw, rydym yn lansio Gemau Cymru, a gynhelir ym mhob cwr o Gaerdydd dros y penwythnos (5 – 7 Gorffennaf).
Digwyddiad aml-gamp a gynhelir dros dri diwrnod yw Gemau Cymru, gyda 12 elfen gystadleuol – athletau, canŵio, gymnasteg, hwylio, nofio, pêl-droed, pêl-rwyd, rhwyfo, rygbi 7 bob ochr / atomic touch, sboncen, tennis bwrdd a triathlon.  Mae’r cynnydd yn y cystadlaethau yn destament i lwyddiant y Gemau.  Rydym hefyd yn falch ein bod yn gallu cynnwys unigolion gydag anableddau yn ein cystadlaethau nofio, tennis bwrdd, athletau a phêl-fasged ac rydym yn disgwyl dros 1,000 o gystadleuwyr.
Felly mae digon i wneud!  Ond rydym yn hynod o falch o allu cynnig cyfleoedd i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn mwynhau chwaraeon am eu hoes - ac yn gyffrous iawn y gallwn wneud hyn oll trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gwybod fod galw mawr am yr hyn ydym ni yn ei gynnig - ac rydym yn benderfynol o ateb yr anghenion hyn.  Mae plant a phobl ifanc yn haeddu cael cynnig y ddarpariaeth.
Os hoffech wybod mwy am waith yr Urdd, ewch i urdd.org.


With our National Eisteddfod just held in Pembrokeshire the end of May, it seems a good time to reflect on all the Urdd can offer children and young people.

Whilst the competitions have been taking place at the various Pavilions around the Maes, with young people travelling from all over Wales to sing and dance as early as 7.45am, our residential centres werealso busy with children staying at Llangrannog, Glan-llyn and at the Wales Millennium Centre all week.

Those staying at our centre in Glan-llyn were able to do some kayaking, sailing and climbing, very possibly for the first time, whilst those at Llangrannog were able to ski, swim and enjoy horse riding.

The Urdd has been holding its Eisteddfod since 1922, and the residential centres have been established for a long time. We have always known that children and young people enjoy new experiences, and the Urdd is passionate about providing these experiences through the medium of Welsh.

We were delighted at our Eisteddfod to announce a further investment by Sport Wales in our community work.  With that support – our community work has been totally transformed. It was really great to meet the Minister for Culture and Sport, John Griffiths, to welcome him to the Eisteddfod and tell him a little more about our work.  He was able to see our sporting activities on the Eisteddfod ‘Maes’, including the taster sessions which have been offering hundreds of children a chance to learn a new sport skill in between the competitions.

Although the Eisteddfod received a lot of publicity over the week, what people may not realise is that we also had a busy week with all our community projects over the school holidays, ranging from a dance camp in Denbigh, tennis workshops in Cardiff, surfing lessons in Llangennith and a netball festival in Bangor.

Some of our headline performance figures for last year include establishing 81 new community clubs, taking us up to 160; introducing activities for families with 1500 participants, offering 7639 participants holiday provision and attracting 40,000 to take part in our competitions. We’ve also coached 1002 young people to help us with the running of our clubs.

Today we launch Gemau Cymru, will take place over the weekend (5 to 7 July) all around Cardiff.

Gemau Cymru is a multi-sport event held over three days, with 12 competitive elements - athletics, canoeing, gymnastics, sailing, swimming, football, netball, rowing,  7-a-side rugby / atomic touch, squash, table tennis and triathlon.  The increase in competitions is a testament to the event’s success.  We’re also very pleased that there will be a disability sport element in swimming, table tennis and basketball and we expect over a 1,000 competitors.

So, plenty to do! But we really enjoy being able to provide experiences which ensure that children and young people get hooked on sport for life – and we are really excited about ensuring that can happen through the medium of Welsh. What we’ve discovered is that there is huge demand for our provision – and we are determined to meet children and young people’s expectations. They deserve nothing less.

If you’d like to find out a bit more then visit urdd.org

Relocation Sale

 
We are currently doing a relocation sale in *SCAPE. If you need shoes, t-shirts or jeans, come down and take a look!
*Selected shoe models only.
*Terms and conditions apply.

Wednesday, June 26, 2013

Laura’s Conference Highlights

Last week, the fourth Sport Wales Annual Conference took place at Cardiff City Stadium and saw nearly 250 decision makers come together to think innovatively and participate in edgy, challenging dialogues in order to tackle long-standing issues for sport in Wales.

Professor Laura McAllister
 
 
Our Chair, Professor Laura McAllister blogs about her conference highlights:

The conference attracted some very high-profile and distinguished guests which was a fantastic reflection on our status as a small, smart, successful, sporting nation. The high-calibre delegates were supported by some fantastic key-note speakers, my highlights being:


1.       Lord Sebastian Coe addresses the sector

London 2012 figurehead Lord Sebastian Coe visited Cardiff as part of a special visit to find out how sport is being developed in Wales. He addressed the delegates as Olympic and Paralympic Legacy Ambassador and reminded us how London 2012 grabbed the attention of young people, creating a legacy for future generations.

The positive effect seen in Wales by the 2012 London Olympic and Paralympic Games has been so successful due to the sector for being ready with ‘legacy plans’ which have already led to some impressive early participation trends.

 His most poignant quote: “the strongest legacy had to be a successful Games but we must keep creating great opportunities to showcase sport and for people to take part in sport.” really hit home with me and the delegates alike. With just over a year to go until Glasgow 2014, this statement has never been so relevant.

Lord Coe then went on to visit Fitzalan High School and along with myself and John Griffiths AM, was introduced to some of the young people inspired by events in London 2012.

Joining the children for a game of wheelchair basketball was a particular highlight for me – it was great to see first-hand how the growing enthusiasm for sport is having a positive impact in Wales, along with discussing tactics of course.

 

Wheelchair basketball
 

2.       John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport

We welcomed John Griffiths AM to the stage– his debut address as Minister for Culture and Sport. John has a personal love of sport and exercise and he firmly believes in the positive impact that sport and culture can have on the people and the nation of Wales.  He said that by tackling the hard issues, the Government will show leadership and through collective working will create a legacy that we can all be proud of.

“The value of and our collective investment in sport must be looked at in a broader context and we must continue to look for opportunities to be effective.  We must also be better at demonstrating how effective we are and at convincing the people of Wales why sport and physical activity is important.”

I’m particularly pleased that the profile of sport has been raised in the Cabinet reshuffle. This is an important time for sport as we capitalise on events like the Olympics and Paralympics and look in-depth at PE and School Sport.

From his address, it was apparent that John will bring a drive and enthusiasm to the clear direction we have set out for the sports sector in Wales, which for me is very exciting.

 

3.       The Young Ambassadors

The young ambassadors, as always, were on top-form. This year they lead their own breakout session ‘Inspiring a Generation’. Split into two parts, they firstly demonstrated how they are having an impact on our vision of getting ‘Every Child Hooked on Sport for Life’, then they went on to facilitate a panel on the importance of supporting YAs to unlock their full potential.

The feedback we had was fantastic, and I am so proud of their inspirational attitude towards increasing physical participation in young people across Wales. As Young Ambassadors, these young pupils have the opportunity to promote, develop and sell the benefits of sport in their school and community and are making such a positive difference to sport in Wales.

Watch this video made by the Young Ambassadors especially for our conference.

 

 
The conference was an overwhelming success and these were just a few of my highlights – there were so many more that could have been mentioned.

I hope each of the delegates left placing a personal pledge to redouble their efforts to help change our nation for the better. After all there is no room for passengers in our vision for sport. Wales' success on the sporting stage has made us a nation known worldwide for its sports stars, and we need to continue this momentum.

We must take what we learned from every conversation, every key-note address and every presentation given to inspire continued conversation on the power of leadership and legacy. We now need to act on these messages – let’s be ambitious and do things we may not have tried before, lets renew our efforts and change the nation for the better.

For more conference highlights, speech overviews and presentations visit our website: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx

 

Laura
 
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd pedwaredd Cynhadledd Flynyddol Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd a gwelwyd bron i 250 o lunwyr penderfyniadau’n dod at ei gilydd i feddwl yn arloesol ac i gymryd rhan mewn trafodaethau heriol a chyfoes er mwyn mynd i’r afael â phroblemau tymor hir chwaraeon yng Nghymru.
 
Blog yw hwn gan ein Cadeirydd ni, yr Athro Laura McAllister, am ei huchafbwyntiau hi o’r gynhadledd:
 
Denodd y gynhadledd wahoddedigion anrhydeddus ac uchel iawn eu proffil, a oedd yn adlewyrchiad rhagorol o’n statws ni fel cenedl chwaraeon fechan, glyfar a llwyddiannus. Ategwyd y cynadleddwyr o galibr uchel gan rai prif siaradwyr rhagorol. Dyma fy uchafbwyntiau i:
 
1. Yr Arglwydd Sebastian Coe yn annerch y sector
Daeth pennaeth Llundain 2012, yr Arglwydd Sebastian Coe, i ymweld â Chaerdydd fel rhan o ymweliad arbennig i weld sut mae chwaraeon yn cael eu datblygu yng Nghymru. Aeth ati i annerch y cynadleddwyr fel Llysgennad yr Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd, gan ein hatgoffa o sut bu i Lundain 2012 hoelio sylw pobl ifanc, gan greu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 
Mae’r effaith gadarnhaol a welwyd yng Nghymru yn sgil Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 wedi bod mor llwyddiannus gan fod y sector wedi bod yn barod gyda ‘chynlluniau etifeddiaeth’, sydd eisoes wedi arwain at dueddiadau cymryd rhan cynnar nodedig tu hwnt.
 
Fe wnaeth ei ddyfyniad mwyaf teimladwy daro tant gyda mi a’r cynadleddwyr eraill hefyd: “yr etifeddiaeth gryfaf oedd Gemau llwyddiannus, roedd rhaid wrth hynny, ond mae’n rhaid i ni ddal ati i greu cyfleoedd i arddangos chwaraeon ac i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon”. Gyda dim ond ychydig dros flwyddyn i fynd tan Glasgow 2014, mae’r datganiad yma’n fwy perthnasol nag erioed.
 
Yna aeth yr Arglwydd Coe yn ei flaen i ymweld ag Ysgol Uwchradd Fitzalan. Yno, yn fy nghwmni i a John Griffiths AC, cafodd ei gyflwyno i rai o’r bobl ifanc a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau Llundain 2012.
 
Roedd ymuno gyda’r plant mewn gêm o bêl fasged cadair olwyn yn uchafbwynt arbennig i mi – roedd yn grêt cael cyfle i weld yn uniongyrchol sut mae’r brwdfrydedd cynyddol dros chwaraeon yn cael effaith gadarnhaol yng Nghymru, ochr yn ochr â thrafod tactegau wrth gwrs.
 
 
 
2. John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
Croesawyd John Griffiths AC i’r llwyfan – ei anerchiad cyntaf fel Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon. Mae John yn hoff iawn o chwaraeon ac ymarfer ac mae’n credu’n gryf yn yr effaith gadarnhaol y gall chwaraeon a diwylliant ei chael ar bobl a chenedl Cymru. Dywedodd y byddai’r Llywodraeth, drwy fynd i’r afael â phroblemau anodd, yn dangos arweiniad, ac y bydd cydweithio’n arwain at greu etifeddiaeth y gallwn ni i gyd fod yn falch ohoni.
 
“Mae’n rhaid i werth a’n buddsoddiad ni ar y cyd mewn chwaraeon gael ei ystyried mewn cyd-destun ehangach ac mae’n rhaid i ni ddal ati i chwilio am gyfleoedd i fod yn effeithiol. Hefyd, mae’n rhaid i ni fod yn well am ddangos pa mor effeithiol ydyn ni, ac am ddarbwyllo pobl Cymru pam mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bwysig.”
Rydw i’n hynod falch bod gan chwaraeon well proffil wedi ad-drefnu’r Cabinet. Mae hwn yn gyfnod pwysig iawn i chwaraeon, wrth i ni elwa o ddigwyddiadau fel y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd ac edrych yn fanwl ar AG a Chwaraeon Ysgol.
Roedd yn amlwg oddi wrth ei anerchiad y bydd John yn cyfrannu brwdfrydedd a chymhelliant at y cyfeiriad clir rydyn ni wedi’i bennu ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru, ac i mi mae hynny’n gyffrous tu hwnt.
 
3. Y Llysgenhadon Ifanc
Roedd y Llysgenhadon Ifanc ar eu gorau, fel maen nhw bob amser. Eleni, roeddent yn arwain eu sesiwn grŵp eu hunain – ‘Ysbrydoli Cenhedlaeth’. Roedd y sesiwn wedi’i rannu’n ddwy ran. I ddechrau, aethant ati i ddangos sut maent yn cael effaith ar ein gweledigaeth ar gyfer cael ‘Pob Plentyn wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’, ac yna aethant ati i hwyluso panel ar bwysigrwydd cefnogi’r Llysgenhadon Ifanc i ddatgloi eu llawn botensial.
 
Roedd yr adborth a gawsom ni’n rhagorol ac rydw i mor falch o’u hagwedd ysbrydoledig nhw tuag at gynyddu cyfranogiad corfforol ymhlith pobl ifanc ledled Cymru. Fel Llysgenhadon Ifanc, mae’r disgyblion ifanc hyn yn cael cyfle i hybu, datblygu a gwerthu manteision chwaraeon yn eu hysgolion a’u cymunedau ac maent yn gwneud gwahaniaeth mor gadarnhaol i chwaraeon yng Nghymru.
 
Gwyliwch y fideo yma a wnaed gan y Llysgennad Aur, Michael Kitchen.

 
Roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol a dim ond rhai o’r uchafbwyntiau i mi ydi’r rhain – roedd cymaint mwy y byddwn i wedi gallu cyfeirio atyn nhw.
 
Rydw i’n gobeithio bod pob cynadleddwr wedi gadael gan wneud addewid bersonol i ddyblu eto eu hymdrechion i helpu i newid ein cenedl ni er gwell. Wedi’r cwbl, does dim lle i orffwys ar ein rhwyfau gyda’n gweledigaeth ni ar gyfer chwaraeon. Mae llwyddiant Cymru ar y llwyfan chwaraeon wedi golygu ein bod ni’n wlad sy’n cael ei hadnabod ym mhob cwr o’r byd am ei sêr chwaraeon, ac mae’n rhaid i ni gynnal y momentwm yma.
 
Mae’n rhaid i ni fynd â phopeth a ddysgwyd gennym ni ym mhob sgwrs, pob prif anerchiad a phob cyflwyniad a wnaed i’n hysbrydoli ni i ddal ati i drafod grym arweiniad ac etifeddiaeth. Mae’n rhaid i ni weithredu ar y negeseuon hyn yn awr. Gadewch i ni fod yn uchelgeisiol a rhoi cynnig ar bethau nad ydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen efallai. Beth am wneud ymdrech o’r newydd a newid y genedl er gwell.
 
Am ragor o uchafbwyntiau o’r gynhadledd, crynodebau o’r areithiau a’r cyflwyniadau, ewch i’n gwefan ni: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx
Laura

"I think we have the red carpet in front of us."- Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador.


On Monday 17th June 2013, 250 key decision makers within the sector came together for the Sport Wales Annual Conference to discuss leadership and legacy. Danielle, who carried out a work placement with the Sport Wales Communications Team, blogs about her account of the day discussing the successes and challenges that being a leader and upholding a legacy can bring and explaining what she learnt from the most inspiring people within the sporting sector.
 
The Sport Wales Team
 
As we look forward to Glasgow 2014, Rio 2016, the World Cup in Russia 2018 and a possible Cardiff Commonwealth Games in 2026, we must use the success of the London 2012 Olympics and Paralympics as a turbo charge to create attraction across the globe. Discussions throughout the day talked of planning this success.

 Key note speakers included Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador; Professor Laura McAllister, Chair of Sport Wales; John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport; Sir Keith Mills GBE, Chair and Founder of the Sported Foundation and Doctor Ruth Hussey, Chief Medical Officer in Wales.

 As a 'must attend' event, it was critical to the success of the day to use social media as a tool to keep those who couldn’t attend updated. My role included using the Sport Wales Twitter account as a way of communicating the key messages and directing questions to the panel.  Below is a little bit about what each speaker talked about and what I have taken away from it.

 Lord Sebastian Coe, Olympic and Paralympic Legacy Ambassador

 

Lord Seb Coe & Laura McAllister meet with Young Ambassadors
 
During his address, Lord Sebastian Coe truly encapsulated the success of the 2012 Olympic and Paralympic Games. He talked through the breakdown of making the games a success and how athletes at international level honourably inspire everyone to get involved with sport. As well as addressing the sector, he visited Fitzalan High School in Cardiff, where he discussed Olympic Legacy and challenged the pupils to a game of wheelchair basketball.

 Professor Laura McAllister, Chair of Sport Wales

 Laura McAllister placed great emphasis on "getting more from every welsh pound within the sector."

She expresses similar thoughts to me in that 'I can't not find the time to be active.'

As a 'smart, small nation' she expressed that we should not be afraid of regeneration and change. On a personal level I learnt that leadership is about your 'vision', being ambitious, being yourself and not taking yourself too seriously.

 John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport

 John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport, discussed the Government’s aims to 'widen access', have 'greater access’ to sport and 'be known across the world.' Here I learnt about the challenges we face within the sector, for example inequalities being on the top of the list of priorities for the Commonwealth Games, along with the growing rate of obesity and the difficulties to drive forces of general physical activity.

 Dr Ruth Hussey, Chief Medical Officer

 Dr Ruth Hussey, Chief Medical Officer discussed the legacy programme and how it fits in with health and well-being and the success of future events by getting everyone to 'move more.'  A very moving speech surrounding legacy that appealed to emotion. Key words expressed were 'numbers' and 'narrative'; having the right people to do the job but also being able to put yourself in someone else's shoes and listen to others.

Helen Humphrey and Dan Tyte, Sport Wales Advisory Group

 Helen Humphrey, Chair and Dan Tyte, Vice-Chair from the Sport Wales Advisory Group discussed new ideas for 2026 and beyond including attempting to bring the Commonwealth Games to Cardiff. It was interesting to hear everyone’s view on this decision throughout the day – those I spoke with agreed it would be a brilliant idea to bid for the games. They also discussed ‘The people agenda’ where I learnt about the framework for volunteering development.

 Dr Paul Thomas, BBC Business Doctor

Dr Paul Thomas, Founder of DNA Global Solutions and BBC Radio Wales Business Doctor was the highlight of the conference for me. He explained that:

 “TRUST is critical, RISK fundamental and CREATIVITY is central to success.”

 His speech has taught me to become more relaxed about entering the world of work in media - he taught me to own what is rightfully mine and to use my passion to become a great leader. I also learnt that your ability to be a great leader does not run parallel to your status, position or hierarchy. The key word used was ‘coevolution’; the idea that to be a great leader occurs naturally - you either have it or you don’t.  However the more you connect face to face with others the bigger your ability is to evolve.

 He further discussed what it is that young people want out of a job, he expressed that the answers to our future could come from the youth. They want ‘freedom’, ‘autonomy’, ‘money’ and ‘power.’ In order to get these you must ‘trust and allow room for risk-taking’. You must ‘recognise and adapt your style.’ For me, at the beginning of my career these points couldn’t be more crucial.

 I’m going to leave you with one final quote from Dr.Paul Thomas to think about and take on board for your own future:

 “Complain about it afterwards…but at least have a go!”

 Danielle"Rydw i’n meddwl bod y carped coch yn ein haros ni."- Yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd.                

 
Ddydd Llun 17eg Mehefin 2013, daeth 250 o lunwyr penderfyniadau allweddol y sector at ei gilydd ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Chwaraeon Cymru, er mwyn trafod arweiniad ac etifeddiaeth. Blog Danielle yw hwn – ei chofnod hi o’r diwrnod – gan drafod y llwyddiannau a’r heriau sy’n wynebu arweinwyr a’r cyfrifoldeb am gynnal etifeddiaeth, ac egluro beth ddysgodd hi gan y bobl fwyaf ysbrydoledig yn y sector chwaraeon.                  

 Wrth i ni edrych ymlaen at Glasgow 2014, Rio 2016, Cwpan y Byd yn Rwsia yn 2018 a Gemau Cymanwlad posib yng Nghaerdydd yn 2026, mae’n rhaid i ni ddefnyddio llwyddiant Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 fel sbardun i ddenu sylw byd-eang. Bu’r trafodaethau drwy gydol y dydd yn rhoi sylw i gynllunio’r llwyddiant hwn.                                 

 Ymhlith y prif siaradwyr roedd yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd; yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru; John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; Syr Keith Mills GBE, Cadeirydd a Sylfaenydd Sported Foundation a’r Meddyg Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru.

Ac yntau’n digwyddiad mor bwysig, roedd defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel adnodd i roi gwybodaeth gyson i’r rhai na allent fynychu yn allweddol i lwyddiant y diwrnod. Roedd fy rôl i yn cynnwys defnyddio cyfrif Twitter Chwaraeon Cymru fel cyfrwng i gyfathrebu’r negeseuon allweddol a chyfeirio cwestiynau at y panel.  Isod rydw i wedi crynhoi peth o gynnwys areithiau’r siaradwyr a’r hyn ddysgais i ganddyn nhw.        

 Yr Arglwydd Sebastian Coe, Llysgennad Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd                  

Yn ystod ei anerchiad, aeth yr Arglwydd Sebastian Coe ati i grisialu llwyddiant Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012. Soniodd am fanylion y gwaith o wneud y Gemau’n llwyddiant a sut mae athletwyr ar lefel ryngwladol yn ysbrydoliaeth anrhydeddus i bawb gymryd rhan mewn chwaraeon. Yn ogystal ag annerch y sector, bu yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd, lle bu’n trafod yr Etifeddiaeth Olympaidd ac yn herio’r disgyblion i gêm o bêl fasged cadair olwyn.                 

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru

 Rhoddodd Laura McAllister bwyslais mawr ar "gael mwy am bob punt yng Nghymru yn y sector". Fe fynegodd feddyliau tebyg i fy rhai i, o ran ‘dydw i ddim yn gallu dod o hyd i amser i fod yn egnïol’.  

 Fel ‘cenedl glyfar, fechan’, dywedodd na ddylem ofni adfywio a newid. Ar lefel bersonol, fe ddysgais i bod arweiniad yn ymwneud â’ch ‘gweledigaeth’ chi, bod yn uchelgeisiol, bod yn chi eich hun a pheidio â chymryd  eich hun ormod o ddifrif.            

 John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

 Trafododd John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, amcanion y Llywodraeth ar gyfer 'ehangu mynediad’, sicrhau ‘mwy o fynediad’ at chwaraeon a 'bod yn adnabyddus ledled y byd'. Yma fe ddysgais i am yr her rydym yn ei hwynebu yn y sector, er enghraifft, anghydraddoldeb ar frig rhestr blaenoriaethau Gemau’r Gymanwlad, ynghyd â thwf yn y gyfradd ordewdra a’r anawsterau wrth geisio sbarduno gweithgarwch corfforol cyffredinol.              

 Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol

Trafododd Dr Ruth Hussey, y Prif Swyddog Meddygol, y rhaglen etifeddiaeth a sut mae’n cyd-fynd â iechyd a lles, a llwyddiant digwyddiadau yn y dyfodol drwy gael pawb i ‘symud mwy’. Araith am etifeddiaeth a oedd yn rhoi gwefr ac yn apelio at yr emosiwn. Ymhlith y geiriau allweddol a fynegwyd roedd ‘niferoedd’ a ‘naratif’; cael y bobl briodol i wneud y gwaith, ond hefyd gallu eich rhoi eich hun yn esgidiau rhywun arall a gwrando ar eraill.                                             

 Helen Humphrey a Dan Tyte, Grŵp Ymgynghorol Chwaraeon Cymru                           

 Bu Helen Humphrey, Cadeirydd Grŵp Ymgynghorol Chwaraeon Cymru, a Dan Tyte, yr Is-Gadeirydd, yn trafod syniadau newydd ar gyfer 2026 a thu hwnt, gan gynnwys ymgais i ddenu Gemau’r Gymanwlad i Gaerdydd. Roedd yn ddiddorol clywed barn pawb am y penderfyniad hwn drwy gydol y dydd – roedd y rhai y bûm i’n siarad â nhw’n cytuno y byddai’n syniad gwych gwneud cais am y Gemau. Hefyd, bu’n trafod yr ‘Agenda Pobl’, ble dysgais am y fframwaith ar gyfer datblygu gwirfoddoli.              

Dr Paul Thomas, Meddyg Busnes y BBC                 

Dr Paul Thomas, Sylfaenydd DNA Global Solutions a Meddyg Busnes BBC Radio Wales, oedd uchafbwynt y gynhadledd i mi. Eglurodd bod: “YMDDIRIEDAETH yn hanfodol, RISG yn sylfaenol a CHREADIGRWYDD yn ganolog i lwyddiant.”

Fe wnaeth ei araith ddysgu i mi ymlacio mwy am ddod yn rhan o fyd gwaith y cyfryngau – fe ddysgodd i mi y dylwn fod yn berchen ar yr hyn sy’n eiddo’n gyfiawn i mi a defnyddio fy angerdd i ddod yn arweinydd gwych. Hefyd, dysgais nad yw eich gallu i fod yn arweinydd gwych yn rhedeg ochr yn ochr â’ch statws, eich swydd neu hierarchaeth. Y gair allweddol a ddefnyddiwyd oedd ‘cydesblygu’; y syniad bod tyfu i fod yn arweinydd gwych yn digwydd yn naturiol – mae o naill ai gennych chi neu ddim. Er hynny, po fwyaf yr ydych chi’n cysylltu wyneb yn wyneb ag eraill, y mwyaf yw eich gallu chi i esblygu.                  

 Trafododd ymhellach beth mae pobl ifanc yn chwilio amdano mewn swydd. Dywedodd y gallai ein hatebion ar gyfer ein dyfodol ddod gan ieuenctid. Maen nhw eisiau ‘rhyddid’, ‘ymreolaeth’, ‘arian’ a ‘phŵer’. Er mwyn cael y rhain, mae’n rhaid cael ‘ymddiriedaeth a rhoi lle i gymryd risg’. Mae’n rhaid i chi ‘gydnabod ac addasu eich arddull’. I mi, ar ddechrau fy ngyrfa, roedd y pwyntiau hyn yn hynod allweddol.                    

 Rydw i am eich gadael chi gydag un dyfyniad terfynol gan Dr Paul Thomas, i gnoi cil arno ac i’w ystyried ar gyfer eich dyfodol chi eich hun:

“Cwynwch am y peth wedyn ... ond rhowch gynnig arni o leiaf!”

 
Danielle