Thursday, August 15, 2013

English translations


In autumn I will take part in a feminist exhibition in Moscow. These three blog-entries from 2011 and 2012 might be exhibited there amongst other works by me and lots of other feminist illustrators, comic- and graffitti-artists.
They are now better translated (inventions of new words like "beeing" are now deleted) and have a fresh new lettering. Thanks for the translation to Nicola Heine.


......................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................

Thursday, July 25, 2013

An den Wachteln kratzen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear english-speaking readers,
this is a post about the saying "Don't get on my tits!" versus "Don't get on my balls" and the question whether men and women could use it alike. In Germany women rarely say "Don't get on my balls" (in German, of course), whereas I heard that it's quite common for men to say "Don't get on my tits!". Then I'm searching for an expression that could be used by both genders and could name both tits and balls. My friend came up with the expression "quail" and now it's "Don't get on my quails!" or in German "Geh mir nicht auf die Wachteln!"

Friday, July 5, 2013

Work experience pupil Tom Smith highlights of the week

  I started my week on Sunday listening in on a football disability conference that was interesting.  I then went out and did some practical football drills outside which was really fun. A guy from Everton also came in to speak to everyone at the conference on what he does and how he gets disabled people into sport - he also gave us his life story because he was also disabled and his story was really inspirational, he gave us a practical session on what he does so that was also interesting.
   
Monday - I attended a meeting in St. Asaph about the Queen's Baton Relay for the Glasgow Commonwealth Games - this was a very interesting meeting.  In the afternoon, I learnt about Sport Wales and what they do to promote sport - getting every child hooked on sport for life.

Tuesday I went to a primary school in Hope where I did some rugby coaching. All the kids enjoyed themselves and at the end they enjoyed it so much they asked what rugby club they can join out of school. I was then delivering leaflets to other primary schools to give them an idea on what rugby league club they can join in their local area.

    Wednesday and Thursday I went off to Plas Menai where there I was doing things like wind surfing and I also got to drive a fishing boat for a school who was on the boat and we did crab fishing on the boat that was really fun we caught about 15 crabs maybe more. I found that really fun. Wind surfing was great too it took time to get a hang of it but it was great fun,had a right laugh doing that.

   Friday I was working in the office writing a press release on rugby league so I really enjoyed doing that because I've never written a press release before so I was excited doing that.

  Overall my time here was fantastic I've learned so much in this week. I've really enjoyed it, I now have more of an idea on what I want to do in the future. I definitely want to work with something that is involved with sport and this work experience has made me realise what I want to do. Great experience!

  Thanks to Mike Parry, Claire Nicholson, Matt Pritchard, Jamie and the Team from Plas Menai and the North Wales Office staff, and Graham for organising my work experience.

Tom Smith

Work Experience Pupil Tom Smith Highlights Rugby League Experience

I am Tom Smith year 10 work experience student on placement with Sport Wales highlighting my days experience in rugby league, north Wales.

Last tuesday I went and did some rugby league coaching down at a primary school in Hope for the first time and really enjoyed coaching in the school. I think it's something I want to do in the future and go on to get my coaching badges. I will now look to get my level one coaching badge then hopefully go for my level 2 badge. This work experience in rugby league has really influenced me in what I want to do with rugby in the future.

During the day all of the kids in the primary school really enjoyed themselves, they all had a smile on their face and all looked happy and having a laugh. One of the kids even said " is there a local rugby league club I can join?" So I think that was a very good point so it was a very successful coaching session at the school because it has got people wanting to get involved in rugby league out side of the school, so this was a really good plus note. I enjoyed every minute of it. It was brilliant
    
I then went to other schools delivering leaflets with the community coach about a local club called the Flintshire Falcons in their area which they can join out of school. So we promoted rugby league in local area and more and more people are getting involved in the sport  including girls too.

I had a great time on this work experience day it was brilliant - it really influenced me on what I want to do and it's definitely made my mind up that I want to go and get my coaching badges and get involved coaching.

To get involved in rugby league email Flintshire Falcons rugby league club on chair@falconsrl.co.uk 

Tom Smith.

Thursday, July 4, 2013

Cael Pob Plentyn i Wirioni ar Chwaraeon am Oes Trwy Gyfrwng y Gymraeg / Getting Every Child Hooked on Sport For Life Through the Welsh Medium


I gyd-fynd â dechrau Gemau Cymru, mae Efa Gruffudd Jones yn esbonio sut mae’r Urdd wedi ymrwymo i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes trwy gyfrwng y Gymraeg.

To coincide with the start of Gemau Cymru, Efa Gruffudd Jones explains how the Urdd are committed to getting every child hooked on sport for life through the medium of Welsh.

A ninnau newydd dreulio wythnos yn cynnal ein Heisteddfod Genedlaethol yn Sir Benfro, mae’n gyfle gwych i ni ystyried y ddarpariaeth sydd gennym ni ar gyfer plant a phobl ifanc.
Tra bod cystadlaethau wedi eu cynnal mewn amryw o leoliadau o amgylch y Maes, gyda phobl ifanc yn teithio o bob rhan o Gymru i ddechrau cystadlu am 7:45, roedd ein gwersylloedd hefyd yn brysur gyda phlant yn aros yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd yn ystod yr wythnos.
Bu cyfle i’r rhai a oedd yn aros yng Ngwersyll Glan-llyn geufadu, hwylio a dringo, ambell un am y tro cyntaf erioed, tra roedd cyfle i’r gwersyllwyr yn Llangrannog sgïo, nofio a reidio ceffylau.
Mae’ r Urdd wedi bod yn cynnal Eisteddfod ers 1922, ac mae’r gwersylloedd yn bodoli ers amser maith hefyd.  Rydym wastad yn gwybod fod plant a phobl ifanc yn mwynhau profiadau newydd, ac mae’r Urdd yn awyddus iawn i ddarparu'r cyfleoedd hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.
Roeddem yn falch iawn o gael cyhoeddi yn ein Heisteddfod fuddsoddiad pellach gan Chwaraeon Cymru yn ein gwaith cymunedol.  Gyda’r gefnogaeth hon mae ein darpariaeth yn y gymuned wedi ei drawsnewid.  Roedd yn wych cael cyfarfod y Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, i ddweud mwy wrtho am waith yr Urdd.  Cafodd gyfle i weld ein gweithgareddau chwaraeon ar y Maes, gan gynnwys sesiynau blasu sydd wedi cynnig cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu sgil newydd ar y Maes.
Er bod yr Eisteddfod wedi cael llawer o sylw yn ystod yr wythnos, efallai nad yw rhai pobl yn sylweddoli bod ein swyddogion wedi bod yn brysur iawn  hefyd yn y gymuned yn cynnal gweithgareddau dros wyliau’r ysgol, yn amrywio o wersyll dawns yn Ninbych i weithdy tennis yng Nghaerdydd, syrffio yn Llangennith a gŵyl bêl-rwyd ym Mangor.
Ymysg llwyddiannau mwyaf yr Adran Chwaraeon llynedd mae 81 clwb cymunedol wedi eu sefydlu, sydd yn dod a’r cyfanswm i 160; cyflwyno gweithgareddau i deuluoedd, cynnig gweithgareddau i 7,639 yn ystod gwyliau ysgol a denu 40,000 i gystadlu yn ein cystadlaethau.  Rydym wedi hyfforddi 1,002 o bobl ifanc i wirfoddoli yn ein clybiau chwaraeon.
Heddiw, rydym yn lansio Gemau Cymru, a gynhelir ym mhob cwr o Gaerdydd dros y penwythnos (5 – 7 Gorffennaf).
Digwyddiad aml-gamp a gynhelir dros dri diwrnod yw Gemau Cymru, gyda 12 elfen gystadleuol – athletau, canŵio, gymnasteg, hwylio, nofio, pêl-droed, pêl-rwyd, rhwyfo, rygbi 7 bob ochr / atomic touch, sboncen, tennis bwrdd a triathlon.  Mae’r cynnydd yn y cystadlaethau yn destament i lwyddiant y Gemau.  Rydym hefyd yn falch ein bod yn gallu cynnwys unigolion gydag anableddau yn ein cystadlaethau nofio, tennis bwrdd, athletau a phêl-fasged ac rydym yn disgwyl dros 1,000 o gystadleuwyr.
Felly mae digon i wneud!  Ond rydym yn hynod o falch o allu cynnig cyfleoedd i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn mwynhau chwaraeon am eu hoes - ac yn gyffrous iawn y gallwn wneud hyn oll trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gwybod fod galw mawr am yr hyn ydym ni yn ei gynnig - ac rydym yn benderfynol o ateb yr anghenion hyn.  Mae plant a phobl ifanc yn haeddu cael cynnig y ddarpariaeth.
Os hoffech wybod mwy am waith yr Urdd, ewch i urdd.org.


With our National Eisteddfod just held in Pembrokeshire the end of May, it seems a good time to reflect on all the Urdd can offer children and young people.

Whilst the competitions have been taking place at the various Pavilions around the Maes, with young people travelling from all over Wales to sing and dance as early as 7.45am, our residential centres werealso busy with children staying at Llangrannog, Glan-llyn and at the Wales Millennium Centre all week.

Those staying at our centre in Glan-llyn were able to do some kayaking, sailing and climbing, very possibly for the first time, whilst those at Llangrannog were able to ski, swim and enjoy horse riding.

The Urdd has been holding its Eisteddfod since 1922, and the residential centres have been established for a long time. We have always known that children and young people enjoy new experiences, and the Urdd is passionate about providing these experiences through the medium of Welsh.

We were delighted at our Eisteddfod to announce a further investment by Sport Wales in our community work.  With that support – our community work has been totally transformed. It was really great to meet the Minister for Culture and Sport, John Griffiths, to welcome him to the Eisteddfod and tell him a little more about our work.  He was able to see our sporting activities on the Eisteddfod ‘Maes’, including the taster sessions which have been offering hundreds of children a chance to learn a new sport skill in between the competitions.

Although the Eisteddfod received a lot of publicity over the week, what people may not realise is that we also had a busy week with all our community projects over the school holidays, ranging from a dance camp in Denbigh, tennis workshops in Cardiff, surfing lessons in Llangennith and a netball festival in Bangor.

Some of our headline performance figures for last year include establishing 81 new community clubs, taking us up to 160; introducing activities for families with 1500 participants, offering 7639 participants holiday provision and attracting 40,000 to take part in our competitions. We’ve also coached 1002 young people to help us with the running of our clubs.

Today we launch Gemau Cymru, will take place over the weekend (5 to 7 July) all around Cardiff.

Gemau Cymru is a multi-sport event held over three days, with 12 competitive elements - athletics, canoeing, gymnastics, sailing, swimming, football, netball, rowing,  7-a-side rugby / atomic touch, squash, table tennis and triathlon.  The increase in competitions is a testament to the event’s success.  We’re also very pleased that there will be a disability sport element in swimming, table tennis and basketball and we expect over a 1,000 competitors.

So, plenty to do! But we really enjoy being able to provide experiences which ensure that children and young people get hooked on sport for life – and we are really excited about ensuring that can happen through the medium of Welsh. What we’ve discovered is that there is huge demand for our provision – and we are determined to meet children and young people’s expectations. They deserve nothing less.

If you’d like to find out a bit more then visit urdd.org

Relocation Sale

 
We are currently doing a relocation sale in *SCAPE. If you need shoes, t-shirts or jeans, come down and take a look!
*Selected shoe models only.
*Terms and conditions apply.

Wednesday, June 26, 2013

Laura’s Conference Highlights

Last week, the fourth Sport Wales Annual Conference took place at Cardiff City Stadium and saw nearly 250 decision makers come together to think innovatively and participate in edgy, challenging dialogues in order to tackle long-standing issues for sport in Wales.

Professor Laura McAllister
 
 
Our Chair, Professor Laura McAllister blogs about her conference highlights:

The conference attracted some very high-profile and distinguished guests which was a fantastic reflection on our status as a small, smart, successful, sporting nation. The high-calibre delegates were supported by some fantastic key-note speakers, my highlights being:


1.       Lord Sebastian Coe addresses the sector

London 2012 figurehead Lord Sebastian Coe visited Cardiff as part of a special visit to find out how sport is being developed in Wales. He addressed the delegates as Olympic and Paralympic Legacy Ambassador and reminded us how London 2012 grabbed the attention of young people, creating a legacy for future generations.

The positive effect seen in Wales by the 2012 London Olympic and Paralympic Games has been so successful due to the sector for being ready with ‘legacy plans’ which have already led to some impressive early participation trends.

 His most poignant quote: “the strongest legacy had to be a successful Games but we must keep creating great opportunities to showcase sport and for people to take part in sport.” really hit home with me and the delegates alike. With just over a year to go until Glasgow 2014, this statement has never been so relevant.

Lord Coe then went on to visit Fitzalan High School and along with myself and John Griffiths AM, was introduced to some of the young people inspired by events in London 2012.

Joining the children for a game of wheelchair basketball was a particular highlight for me – it was great to see first-hand how the growing enthusiasm for sport is having a positive impact in Wales, along with discussing tactics of course.

 

Wheelchair basketball
 

2.       John Griffiths AM, Minister for Culture and Sport

We welcomed John Griffiths AM to the stage– his debut address as Minister for Culture and Sport. John has a personal love of sport and exercise and he firmly believes in the positive impact that sport and culture can have on the people and the nation of Wales.  He said that by tackling the hard issues, the Government will show leadership and through collective working will create a legacy that we can all be proud of.

“The value of and our collective investment in sport must be looked at in a broader context and we must continue to look for opportunities to be effective.  We must also be better at demonstrating how effective we are and at convincing the people of Wales why sport and physical activity is important.”

I’m particularly pleased that the profile of sport has been raised in the Cabinet reshuffle. This is an important time for sport as we capitalise on events like the Olympics and Paralympics and look in-depth at PE and School Sport.

From his address, it was apparent that John will bring a drive and enthusiasm to the clear direction we have set out for the sports sector in Wales, which for me is very exciting.

 

3.       The Young Ambassadors

The young ambassadors, as always, were on top-form. This year they lead their own breakout session ‘Inspiring a Generation’. Split into two parts, they firstly demonstrated how they are having an impact on our vision of getting ‘Every Child Hooked on Sport for Life’, then they went on to facilitate a panel on the importance of supporting YAs to unlock their full potential.

The feedback we had was fantastic, and I am so proud of their inspirational attitude towards increasing physical participation in young people across Wales. As Young Ambassadors, these young pupils have the opportunity to promote, develop and sell the benefits of sport in their school and community and are making such a positive difference to sport in Wales.

Watch this video made by the Young Ambassadors especially for our conference.

 

 
The conference was an overwhelming success and these were just a few of my highlights – there were so many more that could have been mentioned.

I hope each of the delegates left placing a personal pledge to redouble their efforts to help change our nation for the better. After all there is no room for passengers in our vision for sport. Wales' success on the sporting stage has made us a nation known worldwide for its sports stars, and we need to continue this momentum.

We must take what we learned from every conversation, every key-note address and every presentation given to inspire continued conversation on the power of leadership and legacy. We now need to act on these messages – let’s be ambitious and do things we may not have tried before, lets renew our efforts and change the nation for the better.

For more conference highlights, speech overviews and presentations visit our website: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx

 

Laura
 
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd pedwaredd Cynhadledd Flynyddol Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd a gwelwyd bron i 250 o lunwyr penderfyniadau’n dod at ei gilydd i feddwl yn arloesol ac i gymryd rhan mewn trafodaethau heriol a chyfoes er mwyn mynd i’r afael â phroblemau tymor hir chwaraeon yng Nghymru.
 
Blog yw hwn gan ein Cadeirydd ni, yr Athro Laura McAllister, am ei huchafbwyntiau hi o’r gynhadledd:
 
Denodd y gynhadledd wahoddedigion anrhydeddus ac uchel iawn eu proffil, a oedd yn adlewyrchiad rhagorol o’n statws ni fel cenedl chwaraeon fechan, glyfar a llwyddiannus. Ategwyd y cynadleddwyr o galibr uchel gan rai prif siaradwyr rhagorol. Dyma fy uchafbwyntiau i:
 
1. Yr Arglwydd Sebastian Coe yn annerch y sector
Daeth pennaeth Llundain 2012, yr Arglwydd Sebastian Coe, i ymweld â Chaerdydd fel rhan o ymweliad arbennig i weld sut mae chwaraeon yn cael eu datblygu yng Nghymru. Aeth ati i annerch y cynadleddwyr fel Llysgennad yr Etifeddiaeth Olympaidd a Pharalympaidd, gan ein hatgoffa o sut bu i Lundain 2012 hoelio sylw pobl ifanc, gan greu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 
Mae’r effaith gadarnhaol a welwyd yng Nghymru yn sgil Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 wedi bod mor llwyddiannus gan fod y sector wedi bod yn barod gyda ‘chynlluniau etifeddiaeth’, sydd eisoes wedi arwain at dueddiadau cymryd rhan cynnar nodedig tu hwnt.
 
Fe wnaeth ei ddyfyniad mwyaf teimladwy daro tant gyda mi a’r cynadleddwyr eraill hefyd: “yr etifeddiaeth gryfaf oedd Gemau llwyddiannus, roedd rhaid wrth hynny, ond mae’n rhaid i ni ddal ati i greu cyfleoedd i arddangos chwaraeon ac i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon”. Gyda dim ond ychydig dros flwyddyn i fynd tan Glasgow 2014, mae’r datganiad yma’n fwy perthnasol nag erioed.
 
Yna aeth yr Arglwydd Coe yn ei flaen i ymweld ag Ysgol Uwchradd Fitzalan. Yno, yn fy nghwmni i a John Griffiths AC, cafodd ei gyflwyno i rai o’r bobl ifanc a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau Llundain 2012.
 
Roedd ymuno gyda’r plant mewn gêm o bêl fasged cadair olwyn yn uchafbwynt arbennig i mi – roedd yn grêt cael cyfle i weld yn uniongyrchol sut mae’r brwdfrydedd cynyddol dros chwaraeon yn cael effaith gadarnhaol yng Nghymru, ochr yn ochr â thrafod tactegau wrth gwrs.
 
 
 
2. John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
Croesawyd John Griffiths AC i’r llwyfan – ei anerchiad cyntaf fel Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon. Mae John yn hoff iawn o chwaraeon ac ymarfer ac mae’n credu’n gryf yn yr effaith gadarnhaol y gall chwaraeon a diwylliant ei chael ar bobl a chenedl Cymru. Dywedodd y byddai’r Llywodraeth, drwy fynd i’r afael â phroblemau anodd, yn dangos arweiniad, ac y bydd cydweithio’n arwain at greu etifeddiaeth y gallwn ni i gyd fod yn falch ohoni.
 
“Mae’n rhaid i werth a’n buddsoddiad ni ar y cyd mewn chwaraeon gael ei ystyried mewn cyd-destun ehangach ac mae’n rhaid i ni ddal ati i chwilio am gyfleoedd i fod yn effeithiol. Hefyd, mae’n rhaid i ni fod yn well am ddangos pa mor effeithiol ydyn ni, ac am ddarbwyllo pobl Cymru pam mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bwysig.”
Rydw i’n hynod falch bod gan chwaraeon well proffil wedi ad-drefnu’r Cabinet. Mae hwn yn gyfnod pwysig iawn i chwaraeon, wrth i ni elwa o ddigwyddiadau fel y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd ac edrych yn fanwl ar AG a Chwaraeon Ysgol.
Roedd yn amlwg oddi wrth ei anerchiad y bydd John yn cyfrannu brwdfrydedd a chymhelliant at y cyfeiriad clir rydyn ni wedi’i bennu ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru, ac i mi mae hynny’n gyffrous tu hwnt.
 
3. Y Llysgenhadon Ifanc
Roedd y Llysgenhadon Ifanc ar eu gorau, fel maen nhw bob amser. Eleni, roeddent yn arwain eu sesiwn grŵp eu hunain – ‘Ysbrydoli Cenhedlaeth’. Roedd y sesiwn wedi’i rannu’n ddwy ran. I ddechrau, aethant ati i ddangos sut maent yn cael effaith ar ein gweledigaeth ar gyfer cael ‘Pob Plentyn wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’, ac yna aethant ati i hwyluso panel ar bwysigrwydd cefnogi’r Llysgenhadon Ifanc i ddatgloi eu llawn botensial.
 
Roedd yr adborth a gawsom ni’n rhagorol ac rydw i mor falch o’u hagwedd ysbrydoledig nhw tuag at gynyddu cyfranogiad corfforol ymhlith pobl ifanc ledled Cymru. Fel Llysgenhadon Ifanc, mae’r disgyblion ifanc hyn yn cael cyfle i hybu, datblygu a gwerthu manteision chwaraeon yn eu hysgolion a’u cymunedau ac maent yn gwneud gwahaniaeth mor gadarnhaol i chwaraeon yng Nghymru.
 
Gwyliwch y fideo yma a wnaed gan y Llysgennad Aur, Michael Kitchen.

 
Roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol a dim ond rhai o’r uchafbwyntiau i mi ydi’r rhain – roedd cymaint mwy y byddwn i wedi gallu cyfeirio atyn nhw.
 
Rydw i’n gobeithio bod pob cynadleddwr wedi gadael gan wneud addewid bersonol i ddyblu eto eu hymdrechion i helpu i newid ein cenedl ni er gwell. Wedi’r cwbl, does dim lle i orffwys ar ein rhwyfau gyda’n gweledigaeth ni ar gyfer chwaraeon. Mae llwyddiant Cymru ar y llwyfan chwaraeon wedi golygu ein bod ni’n wlad sy’n cael ei hadnabod ym mhob cwr o’r byd am ei sêr chwaraeon, ac mae’n rhaid i ni gynnal y momentwm yma.
 
Mae’n rhaid i ni fynd â phopeth a ddysgwyd gennym ni ym mhob sgwrs, pob prif anerchiad a phob cyflwyniad a wnaed i’n hysbrydoli ni i ddal ati i drafod grym arweiniad ac etifeddiaeth. Mae’n rhaid i ni weithredu ar y negeseuon hyn yn awr. Gadewch i ni fod yn uchelgeisiol a rhoi cynnig ar bethau nad ydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen efallai. Beth am wneud ymdrech o’r newydd a newid y genedl er gwell.
 
Am ragor o uchafbwyntiau o’r gynhadledd, crynodebau o’r areithiau a’r cyflwyniadau, ewch i’n gwefan ni: http://sportwales.org.uk/news--events/news--events/events/sport-wales-annual-conference-2013.aspx
Laura